Instroomgroep

Van peuter naar kleuter

Het kan soms een grote stap zijn om van de peuteropvang naar de kleuterschool te gaan. Om de kinderen en hun ouders een zachte landing te bieden hebben we nu op Kindcentrum de Boemerang een instroomklas gerealiseerd. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen om kinderen een doorgaande lijn in hun ontwikkeling te bieden.

In overleg met ouders en de pedagogisch medewerkers kijken we welke peuters (vanaf ongeveer 3 jaar en 10 maanden) er aan toe zijn om naar de instroomklas te gaan. Daar draaien de peuters een aantal dagdelen per week mee tot ze 4 jaar zijn en ze de volledige dagen mee gaan doen in de klas.

De peuters en kleuters spelen in deze klas samen in de hoeken, plannen zelf hun werkjes in op het planbord en doen activiteiten in de kring met de leerkracht zoals dat ook in de reguliere groep 1-2 gebeurt. Daarbij hanteren we zoveel mogelijk dezelfde aanpak en gebruiken we dezelfde observatie instrumenten om zo het doorstromen naar groep 1-2 te vergemakkelijken.

 

Wat maakt dan het verschil in de instroomklas?

De kinderen zitten in deze klas altijd in een kleine setting. De groepsgrootte varieert maar is niet groter dan +- 16 leerlingen. Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om goed aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Doordat er in de ochtenden altijd een pedagogisch medewerker extra in de groep is, kunnen we spelenderwijs extra begeleiding bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Denk hierbij aan kinderen met een vve indicatie of kinderen met een spraak-/taalachterstand. Of misschien wel een kind dat nog een klein duwtje in de rug nodig heeft om nog wat zelfredzamer te worden.

De focus van de instroomklas ligt bij een goed pedagogisch klimaat, zodat het kind vanuit veiligheid met zelfvertrouwen kan ontwikkelen. We willen dat kinderen van de instroomklas hun zelfstandigheid vergroten, ze nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen en ze een mate van zelfredzaamheid hebben. En wanneer dat past in hun ontwikkeling, dan stroomt het kind door naar groep 1-2. Dit doorstromen gebeurt altijd in overleg met ouders en de leerkrachten van groep 1-2. Meestal vindt het daadwerkelijke doorstromen plaats na een vakantie.

Alle betrokkenen zijn tot nu toe erg enthousiast over de werkwijze en de meerwaarde van de instroomklas. Juist omdat het om kinderen gaat!

Locatie De Boemerang

De Boemerang is een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. We bereiden kinderen voor op het leven in een toekomst die constant verandert. Kennisoverdracht blijft hierbij van groot belang.