Informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Op onze school wordt de  gelegenheid geboden  aan kinderen om over te blijven. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er op de Boemerang overblijfmogelijkheid.

De organisatie van het overblijven is in handen van de Vereniging Ouderraad. De Vereniging is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Afspraken over financiën, gedragsregels etc. zijn in overleg met de schoolleiding gemaakt en vastgelegd in een protocol.

Kinderen die overblijven vallen onder de scholierenongevallenverzekering van de school. Daaronder valt geen materiële schade. Ouders moeten zelf zorgen dat hun kind WA verzekerd is.


Kosten:

De kosten voor het overblijven worden per schooljaar vastgesteld. De overblijfkrachten ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De hoogte wordt per schooljaar en in overleg vastgesteld. De aanschaf en vervanging van materialen wordt bekostigd uit de inkomsten, evenals de kosten voor nascholing, zoals BHV en de basiscursus overblijven. De overblijfgroep bepaalt de besteding van die inkomsten in overleg. De jaarlijkse exploitatie moet kostendekkend zijn. Het geheel valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Vereniging Ouderraad. Het financiële verslag behoeft goedkeuring van de ouders.


Regels en afspraken:

Tijdens het overblijven zullen de kinderen zich aan regels moeten houden. Met de toezichthouders is door de schoolleiding afgesproken dat de schoolregels ook tijdens de overblijftijd gelden.

Lukt het een kind niet om zich goed te gedragen, dan zal de overblijfouder contact opnemen met de ouders, zodat er samen naar een oplossing van het probleem gezocht kan worden.
 

Aan- en afmelden van het overblijven:

Voor het aanmelden van nieuwe kinderen voor vaste dagen kunt u gebruik maken van het opgaveformulier dat op school of via het Ouderportaal te krijgen is. U kunt ook via e-mail contact opnemen met de administratie van de overblijf:

administratie.overblijven@basisschooldeboemerang.nl 
 

Betalingen:
De betalingen voor het overblijven kunnen worden overgemaakt op Raborekening NL55 RABO 015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang onder vermelding van naam kind(eren), groep en periodenummer.