De ouderraad en medezeggenschapsraad

Ouderraad

De ouderraad van de Boemerang vergadert ongeveer één maal per twee maanden. De OR organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals bijv. het kerstdiner, waarbij samen met leerkrachten een gezellige avond voor de kinderen georganiseerd wordt, de coördinatie van de avondvierdaagse (inschrijvingen, betalingen, aanvragen medailles, zorgen voor voldoende begeleiding, etc.). Met Pasen wordt gezorgd voor een attentie voor de leerlingen. Bij jubilea van de school organiseert de OR (mede) activiteiten rond dit jubileum. Als groep 8 de school verlaat, zorgt de OR voor een afscheidsfeest voor de kinderen en hun ouders, met Sinterklaas wordt gezorgd voor een bezoek van de Goedheiligman en zijn gevolg. Dit gaat dan niet zonder de bijbehorende pepernoten en voor de onderbouw cadeautjes. Ook de laatste schooldag wordt gezellig gemaakt door aan de leerlingen een presentje uit te delen.

Daarnaast wordt er geprobeerd elk jaar mee te lopen met de carnavalsoptocht, waarvoor er gezamenlijk geknutseld wordt. De school doet jaarlijks mee met een aantal acties zoals Schoenmaatje. Deze acties worden geheel door de ouderraad gecoördineerd. Inkomsten van deze acties komen geheel ten goede aan de leerlingen van De Boemerang.

Vanuit de OR worden de klassenouders geregeld en gecoördineerd. Deze klassenouders zijn gebleken onmisbaar te zijn als intermediair tussen het team, de ouders en de OR. Maar ook als hulp bij verschillende activiteiten van de OR zoals bijv. het inpakken van de sinterklaascadeautjes, het inpakken van paaspresentjes of het uitzetten van de foto’s van de schoolfotograaf. Ook de komst van deze fotograaf wordt vanuit de OR geregeld en gecoördineerd.

De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van de juffen- en meesterdag, de sportdag, de schoolreis (waaronder het regelen van de bussen) en het schoolkamp. De OR regelt daarnaast de ontvangst van de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor door de penningmeester ter verantwoording jaarlijks een financieel verslag aan de ouders wordt aangeboden.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Boemerang bestaat momenteel uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De directie neemt deel aan de vergadering als adviseur. Op uitnodiging kan het bestuur gevraagd worden om deel te nemen aan een vergadering. Er zijn een voorzitter en een secretaris benoemd. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement. Dit reglement geeft onder meer aan dat een MR recht heeft op informatie en op overleg. Een MR mag het initiatief nemen om aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Daarnaast is duidelijk omschreven wanneer er sprake is van adviesrecht en van instemmingsrecht. De leden worden gekozen; teamleden door het team en de oudergeleding door de ouders via jaarlijkse verkiezingen. In beginsel treedt een lid voor 3 jaar toe. De MR leden zijn ook aanspreekpunt voor de ouders van de school.

Tijdens een MR-vergadering worden onder meer besproken:

  • algemene zaken: samengaan met andere besturen,
  • passend onderwijs
  • agendapunten van de GMR,
  • lokaal onderwijsbeleid van de gemeente e.d.
  • personeelszaken: formatieplan, groepsbezetting, nascholingsplan, e.d.s
  • schoolzaken: plein, speeltoestellen, schoonmaak e.d.
  • mededelingen vanuit het bestuur en directie.

De MR vergadert 6 x per jaar. Deze vergaderingen zijn in (principe) openbaar. De 16 scholen van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant worden door leden van de MR (vanuit de personeelsgeleding of de oudergeleding) vertegenwoordigd in de G(emeenschappelijke) M(edezeggen-schaps) Raad. Het instellen van een GMR is wettelijk geregeld.

U kunt de MR bereiken door de leden afzonderlijke een e-mail te sturen of te mailen naar mr.deboemerang@stichtingobo.nl.

Ouderapp

Wij maken gebruik van de ouderapp Parro. Na het inschrijven van uw kind krijgt u toegang tot de ouderapp waarin u de schoolagenda kunt zien, berichten naar de leerkracht kunt sturen en alle schoolinformatie en activiteiten kunt volgen op de tijdlijn van de groep van uw kind.

"Kindcentrum De Boemerang, de school voor jouw toekomst"